0

Процедура за регистрация на фирма в Северна Македония

Процедура за регистрация на фирма в Северна Македония

Законът за дружествата регулира стопанската дейност и определя видовете дружества, процедурите и разпоредбите за тяхното създаване и дейност. Съгласно изменението на Закона за дружествата Централният регистър е оторизиран орган за извършване на всички фирмени регистрации и институцията, която поддържа Търговския регистър. Тъй като на всички чуждестранни инвеститори се предоставят същите права и привилегии като на местните компании, те имат право да създават и управляват всички видове собствени частни компании или акционерни дружества.

Форми на фирми

Съгласно Закона за дружествата местни и чуждестранни физически лица или дружества могат да създават следните видове стопански субекти:

 • Общо партньорство;
 • Командитно дружество;
 • Дружество с ограничена отговорност (ООД);
 • Акционерно дружество;
 • Командитно дружество по акции;
 • Еднолични търговци.

Система за обслужване на едно гише за регистрация на фирма

Централният регистър е внедрил система за обслужване на едно гише, чрез която учредяването на фирма обикновено може да бъде завършено в рамките на четири часа (2-3 работни дни на практика). Системата за обслужване на едно гише поема всички процедури по регистрация в различни държавни органи (включително предоставяне на данъчен номер).

Това значително намалява административните пречки и началните разходи. 

Необходими данни и документация за регистрация на фирма / дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност е най-често срещаната бизнес структура както за местни, така и за чуждестранни инвеститори поради простата регистрация, данъчните предимства и бързото стартиране на дейността. Един или повече акционери, но не повече от 50, могат да откриват LLC с минимален акционерен капитал от 5000 евро. Уставът и учредителният договор са в основата на учредяването на LLC в Северна Македония. Тези документи трябва да съдържат информация за:

 • Име на фирмата;
 • Основна дейност/основна дейност;
 • Седалище на компанията в Северна Македония;
 • Име на банката, в която дружеството ще има банкова сметка;
 • Име на собствениците. За физическо лице: име, фамилия и адрес на живеене, копие на паспорт и лична карта. За юридически лица: Актуално състояние на фирмата, издадено от Търговски регистър в родната им страна (учредителен акт за фирмата на собственика) не по-стар от 3 месеца;
 • Упълномощен представител – управител: Копие от паспорт и лична карта;
 • Начален капитал (минимум 5 000 евро);
 • Информация за задълженията на собственика и как се разпределят печалбите на акция.

Е-РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Системата за електронна регистрация на фирма предлага лесен, бърз и сигурен начин за регистриране на всички видове регистрации в Търговския регистър и Регистъра на други юридически лица. Освен това, ако кандидатствате за учредяване на юридическо лице, системата предлага възможност за регистрация на лицата в задължителното обществено осигуряване (пенсионно и здравно осигуряване).

ПОДАДЕТЕ ЗАЯВКА В ТРИ СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:

 1. Получаване на сертификат;
 2. Подгответе документация;
 3. Приложи.

* След вписване в Централния регистър дружеството няма пречки да започне дейност, но:

 • Компаниите, които се интересуват от конкретни сектори (напр.: фармацевтични продукти, банково дело, застраховане, висше образование…) трябва да получат специални разрешения от съответните институции (напр. Министерство на здравеопазването/образованието…).

*  Служителите в ЦРБ са обучени да насочват новорегистрираните фирми към съответната дестинация

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 1. Съгласно Закона за дружествата всички юридически лица са длъжни да изготвят годишен счетоводен отчет в края на всяка календарна година.

Годишните отчети трябва да се изготвят в съответствие с местните счетоводни правила. Котирани компании, големи и средни предприятия също са задължени да изготвят и представят финансови отчети, изготвени съгласно МСФО. Законите за одита постановяват, че одиторската дейност трябва да се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Крайният срок за кандидатстване е края на февруари на следващата година или до 15 март, ако е подадено по електронен път. Всяко средно и голямо предприятие е длъжно да представи годишния си счетоводен отчет в ЦР в електронен вид. Законът разписва условията и случаите, при които дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества също са длъжни да представят своите финансови отчети.

 1. Законът за одита определя условията, при които субект, извършващ дейността си и имащ седалище в Република Северна Македония, е задължен да представи финансови и счетоводни отчети за задължителен одит: повече от 50 служители и/или оборот и общи активи над € 2 милиона.

Законът за одита изисква извършването на одит от одиторско дружество, регистрирано в Централния регистър, или от дипломиран одитор, който извършва дейност като едноличен търговец съгласно Закона за дружествата. Законът за одита също дава възможност на предприятията да преминават доброволни одити.

Институтът на оторизираните одитори издава лиценз за извършване на дейност като одиторско дружество или дипломиран одитор, съгласно Закона за одита.

regadmin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *