Регистрация на фирма

Процедурата за регистрация на фирма в България се състои от няколко стъпки, които са задължителни преди започване на бизнес дейност. Първо, трябва да вземете решение за формата на бизнес. ООД –  дружество с ограничена отговорност е един от най-популярните избори за малкия и среден бизнес. Има и възможност за учредяване на АД –  акционерно дружество, подходящо за големи компании.

Българските  учредителни  документи трябва да бъдат заверени пред нотариус, минималният акционерен капитал ще бъде депозиран по банкова сметка. Нотариално заверените документи се вписват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и лицето трябва да се регистрира по ДДС. 

Основни факти

  Видове фирмиДружество с ограничена отговорност  Акционерно дружество  Клон на чуждестранна компания Търговско представителство на чуждестранна фирма Фондация Асоциация
Минимален акционерен капитал за ЕООД 2 лв
Минимален брой акционери на ЕООД 
Времева рамка за учредяване 3 дни от момента на внасяне на основния капитал
Ставка на корпоративния данък10 % плосък 
Данъчна ставка на дивидента 5 % при разпределение на печалбата
Ставка на ДДС 20 % 
Предлагат ли се фирми на стелажи? По принцип не, но е възможно в определени случаи.
Предоставяте ли регистриран адрес/виртуален офис?  да
Изисква се местен директор  Не
Изисква се годишна среща Не
Електронен подпис да 
Изисква ли се счетоводство/годишна декларация? да
Разрешена е чужда собственост да
Всички данъчни стимули (ако е приложимо) 
Има ли налични освобождавания от данъци?  В зависимост от дейността на фирмата

Нашата компания предлага цялостни услуги за регистрация на фирма. Нашите експерти могат да помогнат на бизнеса при регистрация на фирма, услуги по местоживеене, както и счетоводни услуги и услуги за заплати, както и откриване на корпоративна банкова сметка.

Нашите агенти могат да помогнат на предприемачите да създадат компания за приблизително два дни, когато всички документи са изрядни. Окончателните разходи и време за регистрация зависят от това дали управителите и акционерите присъстват в България (ако не са в България, времето се удължава) по време на процедурата.

Освен услуги по регистрация на фирма, нашият екип предоставя и виртуални офис услуги, дългосрочни офиси под наем и co-working пространства. 

Процедура за регистрация на фирма в България 

В началото на  регистрация на фирма / дружество в България представителят на дружеството трябва да изготви протокола от учредителното събрание на съдружниците или общото събрание на неограничено отговорните съдружници. След това е задължително да получите нотариално заверено съгласие, спесимен от подпис на управителя и заверено копие от устава или дружествения договор. Удостоверение от банка, посочващо, че поне 70% от минималния изискуем капитал е внесен, трябва да бъде получено преди започване на действителната регистрация на юридическото лице. Завереното съгласие и спесимен от подпис на управителя трябва да бъдат нотариално заверени.

Същинският  процес на регистрация на фирма  се състои в депозиране на нотариално заверените учредителни актове, протокол от учредителното събрание и банков сертификат, посочващ акционерния капитал в Търговския регистър. Процедурата отнема около четири работни дни. След това следващата стъпка от регистрацията на фирма се състои в попълване на заявление до НАП, придружено от учредителен акт, документ за банкова сметка или документ, удостоверяващ стойността на вноските, извлечение от Търговския регистър, за да получите номера по ДДС. 

Целият процес по регистрация на фирма отнема около два работни дни. След регистрацията трябва да наемете счетоводител, а ние можем да ви препоръчаме професионалист.

Стъпки за регистрация на фирма

Ето няколко стъпки, които трябва да имате предвид, когато отваряте бизнес в страната :

  1. Изберете, проверете и запазете името на бизнеса за вашето ООД .
  2. Назначете управител на фирмата.
  3. Депозирайте минимален акционерен капитал от 2 лева в местна банкова сметка.
  4. Подгответе и изпратете устава на вашата компания.
  5. Проверете и кандидатствайте за бизнес лицензи за вашето  предприятие.
  6. Регистрирайте се за данъчни цели и кандидатствайте за Булстат номер за ООД  .

Какви са характеристиките на ЕООД?

ООД ( дружество с ограничена отговорност ) е форма на бизнес, специално създадена за малки и средни предприятия и се формира от членове с отговорност, ограничена до техния принос в капитала на дружеството. Счита се за много изгодно откриването на ООД, тъй като, за разлика от други юрисдикции, не е необходимо да се представя минимален акционерен капитал при учредяване. Основните документи на дружество с ограничена отговорност необходими за регистрация са уставът и учредителният договор (последният в случай, че участва само един акционер). Компанията се управлява от директор, назначен от общото събрание на акционерите (считано за най-висша инстанция в предприятието). Името на фирмата трябва да е уникално и последвано от прекратяване ООД.

Решихте ли да регистрирате фирма? Нашите счетоводители могат да ви предложат необходимата подкрепа за привеждане в съответствие с действащото законодателство. По този начин можете да се възползвате от заплати, счетоводство, одити и дори услуги за управление на богатството. Също така регистрацията за плащане на данъци е на вниманието на нашите специалисти, които са на ваше разположение със специализирана поддръжка.

Как можете да учредите акционерно дружество?

Акционерното дружество (АД) е вид компания, предназначена за големи предприятия и трябва да бъде учредена от поне две физически или юридически лица. Името на фирмата трябва да е уникално и последвано от прекратяване AD. За разлика от дружеството с ограничена отговорност, това лице трябва да осигури минимален акционерен капитал от 25 000 евро (за затворено акционерно дружество) или 50 000 евро (за отворено акционерно дружество), разделен на акции с номинална стойност 50 евро.

В основата на всяко акционерно дружество се намира уставът на дружеството, съдържащ името и регистрирания адрес на дружеството, неговите цели, подробности относно капитала и акциите, името на привилегированите членове и вида на предимствата, начинът за назначаване на съвета на директорите и надзорния съвет, преобразуване или ликвидация на предприятието. Основната разлика между затвореното АД и отвореното АД  е, че само акциите на последното могат да се търгуват на борсата.

Стартъп може да бъде създаден лесно, ако потърсите нашия екип от специалисти в областта. ние ще ви помогнем с подготовката на документите, запазването на името на фирмата, регистрацията за плащане на данъци и откриването на банкова сметка и др. ние сме на ваше разположение със серия от услуги, предназначени да улеснят тази задача, така че да можете да се съсредоточите повече върху вашия бизнес. Свържете се с нас днес, за да се възползвате от персонализирани оферти.

Еднолични търговци

Едноличен предприемач може да регистрира ЕТ. Предприемачът е изцяло отговорен за дълговете на компанията и може да се възползва от пълните печалби от нея. Не се изисква минимален акционерен капитал за този тип бизнес, регистриран в България, и в случай на ликвидация собственикът няма отделна отговорност от своя бизнес и неговите лични активи могат да бъдат засегнати от този процес. 

Партньорства

Събирателно дружество  се образува от двама или повече неограничено задължени членове, обединени под едно наименование и с еднакви стопански цели. Точно както в случая с едноличното дружество, личните активи на членовете могат да бъдат засегнати от процесите на ликвидация. Общото партньорство се основава на неговия устав, който трябва да посочва името и адреса на всеки партньор, името на партньорството (образувано от имената на партньорите, последвано от СД), сумата, внесена от всеки партньор и начин загубите и печалбите ще бъдат разделени между тях.

Подобно на  събирателното дружество е командитното дружество, което се образува от двама или повече съдружници. Единият е общ (този тип партньор носи пълна отговорност за задълженията на предприятието и има пълни правомощия за вземане на решения и не е необходимо да прави вноски с фиксирана сума в капитала). Другият е негласният съдружник (който има отговорност, ограничена до вноската си в капитала, няма правомощия за вземане на решения и в случай на ликвидация личните му активи са защитени). Този тип партньорство също се основава на устава на дружеството. Наименованието на този вид командитно дружество трябва да съдържа поне едно общо име на член, последвано от КД.

Разходи за регистрация на фирма – 100 лв.

Как мога да си открия банкова сметка?

Изискванията за откриване на банкова сметка са различни за различните институции. Уставът, основните документи на дружеството, удостоверението за регистрация на дружеството и образците на подписите са необходими при откриване на банкова сметка. Трябва също така да се спазват банковите заявления и формуляри за откриване на сметка, която ще бъде свързана с финансовите дейности на вашата фирма.